Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Vitajte na stránkach Lesných úradov! Erb - Vitajte na stránkach Lesných úradov!

Základná legislatíva

Oblasť lesného hospodárstva


RTF Vyhláška MPRV SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka (RTF, 44kB)

PDF Vyhláška 297/2011 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií (PDF, 356kB)
    platná od 01.01.2012

PDF Zákon 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (PDF, 448kB)

PDF Vyhláška 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov (PDF, 50kB)

RTF Vyhláška 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva (RTF, 45kB)

PDF Vyhláška 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií (PDF, 125kB)
    platná do 31.12.2011

PDF Vyhláška 397/2006 Z.z. o lesnej stráži (PDF, 128kB)

PDF Vyhláška 441/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu... (PDF, 89kB)

PDF Vyhláška 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi (PDF, 72kB)

PDF Vyhláška 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa (PDF, 433kB)

PDF Vyhláška 65/1995 Z.z. o evidencií lesných pozemkov a stavieb (PDF, 43kB)


Oblasť poľovníctva


PDF Zákon č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 126kB)

PDF Vyhláška 125/2012 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 344/2009 ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

PDF Disciplinárny poriadok platný pre všetkých držiteľov poľovného lístka (PDF, 87kB)


Oblasť lesného reprodukčného materiálu


PDF Zákon 193/2005 Z.z. o rastlinnolekárskej starostlivosti (PDF, 136kB)

PDF Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh (PDF, 174kB)

PDF Zákon 49/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli (PDF, 71kB)

PDF Zákon 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli (PDF, 230kB)


Ostatné zákony


PDF Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (PDF, 140kB)

PDF Zákon 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov (PDF, 54kB)

PDF Zákon 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (PDF, 124kB)

PDF Vyhláška 481/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate (PDF, 97kB)