Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Vitajte na stránkach Lesných úradov! Erb - Vitajte na stránkach Lesných úradov!

Spôsob zriadenia úradu

Obvodné lesné úrady v sídlach krajov

Obvodné lesné úrady v sídlach krajov boli zriadené zákonom NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v zmení neskorších predpisov.

  • Obvodný lesný úrad v sídle kraja je právnická osoba zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva
  • Obvodný lesný úrad v sídle kraja riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva na základe výsledkov výberového konania a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Obvodný lesný úrad

Obvodné lesné úrady boli zriadené zákonom NR SR č. 519/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v zmení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov, v znení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

  • Obvodný lesný úrad koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.
  • Obvodný lesný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva na základe výsledkov výberového konania a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.